Điện hạ thế ở Việt Nam là các đường điện thuộc cấp điện áp từ 220V-380V.